Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là


Câu 15670 Vận dụng cao

Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Gợi ý:  suy thoái đất bao gồm những biểu hiện nào -> tìm ra các nguyên nhân suy thoái đất

Xem lời giải