Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:


Câu 15671 Nhận biết

Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...