Các dãy núi trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chạy theo hướng chính là


Câu 15672 Nhận biết

Các dãy núi trong miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ chạy theo hướng chính là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...