Nhận xét nào không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Câu 15682 Thông hiểu

Nhận xét nào không đúng với thiên nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chỉ ra đặc trưng của các thành phần tự nhiên miền Bắc và ĐBBB

=> Đối chiếu với đáp án và xét xem đặc trưng nào đúng hoặc không đúng.

Xem lời giải

...