Loại thiên tai ít xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là


Câu 15694 Vận dụng

Loại thiên tai ít xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ thực tế để xác định loại thiên tai nào gần như không ảnh hưởng tới nước ta.

Xem lời giải

...