Khó khăn lớn nhất trong sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là


Câu 15698 Vận dụng

Khó khăn lớn nhất trong sử dụng đất đai của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Từ khóa câu hỏi: khó khăn ảnh hưởng đến việc sử dụng “đất”

Xem lời giải

...