Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Câu 1570 Vận dụng cao

Đốt cháy hoàn toàn 12,95 gam hỗn hợp A (gồm amin no, mạch hở X và ankan Y) bằng oxi vừa đủ. Sau phản ứng thu được m gam H2O; 19,04 lít CO2 và 0,56 lít khí N2 (đktc). Giá trị của m là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn nguyên tố : nC = nCO2;  nH = 2nH2O; nN = 2nN2

- Bảo toàn khối lượng : mhhA = mC + mH + mN

Xem lời giải

...