Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm


Câu 15700 Thông hiểu

Mùa đông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm vị trí lãnh thổ + độ cao và hướng địa hình của miền Bắc và ĐBBB

=> từ đó giải thích được đặc điểm.

Xem lời giải

...