Biện pháp quan trọng để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc hiện nay là


Câu 15727 Nhận biết

Biện pháp quan trọng để cải tạo đất hoang, đồi núi trọc hiện nay là


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...