Hoạt động nào sau đây được xem là nguyên nhân làm cho tài nguyên sinh vật biển bị cạn kiệt?


Câu 15738 Thông hiểu

Hoạt động nào sau đây được xem là nguyên nhân làm cho tài nguyên sinh vật biển bị cạn kiệt?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định từ khóa “tài nguyên sinh vật biển bị cạn kiệt”

Xem lời giải

...