Cho 4,8 gam kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Kim loại R là


Câu 1574 Vận dụng

Cho 4,8 gam kim loại R tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 8,96 lít khí NO2 (đktc). Kim loại R là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng bảo toàn electron: $n.{{n}_{R}}=\text{ }{{n}_{NO2}}~\to n.\frac{4,8}{{{M}_{R}}}=0,4\,\,\to \,\,{{M}_{R}}=12n$

Xem lời giải

...