Sức ép của dân số lên tài nguyên nước ta thể hiện rõ nhất ở


Câu 15740 Thông hiểu

Sức ép của dân số lên tài nguyên nước ta thể hiện rõ nhất ở


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dân số nước ta đông, nhu cầu về nơi ở lớn

=> từ đó thấy được sức ép trực tiếp của dân số lên loại tài nguyên nào.

Xem lời giải

...