Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế biểu hiện:


Câu 15742 Vận dụng

Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về phát triển kinh tế biểu hiện:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xác định từ khóa: ý nghĩa về “kinh tế”

Xem lời giải

...