Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển ồ ạt ở khu bảo tồn thiên nhiên


Câu 15746 Vận dụng cao

Loại hình nào sau đây không khuyến khích phát triển ồ ạt ở khu bảo tồn thiên nhiên


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hiểu thế nào là khu bảo tồn thiên nhiên và vai trò của nó.

Xem lời giải

...