Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra là:


Câu 15782 Thông hiểu

Biện pháp tốt nhất để hạn chế lũ quét xảy ra là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...