Thiên tai nào sau đây không phải là hệ quả của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn tập trung vào mùa mưa ở nước ta?


Câu 15799 Vận dụng

Thiên tai nào sau đây không phải là hệ quả của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với lượng mưa lớn tập trung vào mùa mưa ở nước ta?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ đến nguyên nhân hoặc nguồn gốc phát sinh ra 4 thiên tai này để tìm ra sự khác biệt.

Xem lời giải

...