Ở nước ta, đâu là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu?


Câu 15806 Vận dụng

Ở nước ta, đâu là vùng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của hiện tượng biến đổi khí hậu?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Đây là vùng chịu ảnh hưởng mạnh nhất của hiện tượng băng tan, nước biển dâng.

Xem lời giải

...