Hậu quả của dân số tăng nhanh về mặt môi trường là


Câu 15826 Nhận biết

Hậu quả của dân số tăng nhanh về mặt môi trường là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xác định từ khóa:  hậu quả về mặt “môi trường”

Xem lời giải

...