Những biểu hiện của dân số nước ta đang ngày càng già đi:


Câu 15827 Thông hiểu

Những biểu hiện của dân số nước ta đang ngày càng già đi:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Già hóa dân số là xu hướng giảm tỉ lệ trẻ em dưới, tăng tỉ lệ người trong độ tuổi lao động và trên độ tuổi lao động.

Xem lời giải

...