Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc


Câu 15834 Vận dụng

Sự gia tăng dân số nhanh hiện nay ở nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dân số tăng => nhu cầu ăn uống, tiêu dùng tăng.

Xem lời giải

...