Trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng chủ yếu là vì


Câu 15838 Vận dụng

Trung du và miền núi nước ta có mật độ dân số thấp hơn vùng đồng bằng chủ yếu là vì


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm khó khăn nhất vùng trung du và miền núi.

Xem lời giải

...