Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) là


Câu 1584 Vận dụng

Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0,15 mol Fe và 0,15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) HNO3 cần dùng ít nhất để hòa tan hỗn hợp khi tạo thành muối Fe(II)

+) Bảo toàn e: ne cho = 2nFe + 2nCu = 3nNO

+) nNO3 = ne cho

+) Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3 = nNO3 + nNO

Xem lời giải

...