Tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi những năm gần đây dẫn đến


Câu 15844 Vận dụng cao

Tình trạng di dân tự do tới những vùng trung du và miền núi những năm gần đây dẫn đến


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Liển hệ mục đích của di dân tự do tới trung du miền núi => tìm ra hậu quả

Xem lời giải

...