Metylamin (CH3NH2) phản ứng được với dung dịch


Câu 1585 Nhận biết

Metylamin (CH3NH2) phản ứng được với dung dịch


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...