Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là :


Câu 1586 Nhận biết

Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...