Cho các đồng phân của C3H9N tác dụng với dung dịch HCl thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu muối?


Câu 1588 Thông hiểu

Cho các đồng phân của C3H9N tác dụng với dung dịch HCl thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu muối?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Viết các đồng phân amin bậc I, II, III

Bản chất của phản ứng là nhóm chức amin phản ứng với ion H+ tạo ra muối amoni

$-N{{H}_{2}}~+{{H}^{+}}\to -N{{H}_{3}}^{+}$ (Phản ứng xảy ra tương tự với amin bậc 2 và bậc 3).

Xem lời giải

...