Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


Câu 1590 Thông hiểu

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...