Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là


Câu 1594 Vận dụng

Hoà tan hoàn toàn 8,862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và 3,136 lít (ở đktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hoá nâu trong không khí. Khối lượng của Y là 5,18 gam. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và đun nóng, không có khí mùi khai thoát ra. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) $30\text{ }<{{\bar{M}}_{hhY}}=\frac{5,18}{0,14}=37$ => trong hỗn hợp Y chứa NO (khí không màu, hóa nâu trong không khí) và N2O

$ \to \left\{ \begin{gathered}  a + b = 0,14 \hfill \\  30a + 44b = 5,18 \hfill \\ \end{gathered}  \right. \to \left\{ \begin{gathered}  a = 0,07 \hfill \\  b = 0,07 \hfill \\ \end{gathered}  \right.$.

+) Cho NaOH vào X không có khí mùi khai thoát ra => X không có NH4NO3

+) Gọi nAl = x mol; nMg = y mol => 27x + 24y = 8,862 

+) Bảo toàn e: 3nAl  + 2nMg = 3nNO + 8nN2O   

Xem lời giải

...