Lao động nước ta chủ yếu tập trung ở các ngành nông – lâm – thủy sản là do


Câu 15948 Thông hiểu

Lao động nước ta chủ yếu tập trung ở các ngành nông – lâm – thủy sản là do


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nền sản xuất kém phát triển và lạc hậu, con người phải sử dụng nhiều sức lực hơn và ngược lại sản xuất phát triển, nhiều máy mọc hiện đại, tự động hóa sẽ dần thay thế sức lao động con người.

Xem lời giải

...