Phương pháp nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2 ?


Câu 1595 Vận dụng

Phương pháp nào sau đây để phân biệt hai khí NH3 và CH3NH2 ?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...