Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay chủ yếu do tác động của


Câu 15953 Thông hiểu

Sự thay đổi cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế của nước ta hiện nay chủ yếu do tác động của


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ sự thay đổi cơ cấu kinh tế theo  hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa kéo theo sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành.

Xem lời giải

...