Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do


Câu 15959 Vận dụng

Nguyên nhân cơ bản khiến tỉ lệ lao động thiếu việc làm ở nông thôn nước ta còn khá cao là do


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ tới hoạt động kinh tế chủ yếu ở nông thôn nước ta.

Xem lời giải

...