Phù hợp với quá trình phát triển kinh tế hiện nay, hướng chuyển dịch lao động hợp lí hơn cả là


Câu 15960 Vận dụng

Phù hợp với quá trình phát triển kinh tế hiện nay, hướng chuyển dịch lao động hợp lí hơn cả là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Mục tiêu của quá trình phát triển kinh tế hiện nay là đưa nước ta trở thành nước công nghiệp.

Xem lời giải

...