Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : 1 và dung dịch Z (không chứa muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là


Câu 1597 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn 100 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu, Ag trong dung dịch HNO3 (dư). Kết thúc phản ứng thu được 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm NO2, NO, N2O theo tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 2 : 1 và dung dịch Z (không chứa muối NH4NO3). Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m và số mol HNO3 đã phản ứng lần lượt là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) nN2O  = 0,1 mol;  nNO = 0,2 mol;  nNO2 = 0,3 mol

+) nNO3 = ne cho = ne nhận = 8.nN2O + 3.nNO + nNO2

+) Bảo toàn khối lượng: mmuối = mhh X + mNO3

+) Bảo toàn nguyên tố N: nHNO3= nNO2 + nNO + 2nN2O + nNO3

 

Xem lời giải

...