Cho 10 gam hỗn hợp Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) vào một lượng axit H2SO4 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, V lít khí SO2 (ở đktc) và còn lại 6,64 gam kim loại không tan. Giá trị của V là


Câu 1599 Vận dụng

Cho 10 gam hỗn hợp Fe, Cu (trong đó Fe chiếm 40% khối lượng) vào một lượng axit H2SO4 đặc, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X, V lít khí SO2 (ở đktc) và còn lại 6,64 gam kim loại không tan. Giá trị của V là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+) Vì mkim loại dư > mCu ban đầu  => Fe dư và Cu chưa phản ứng

=> dung dịch thu được chứa muối sắt (II)

+) mFe phản ứng = mkl ban đầu  - mkl dư

+) Bảo toàn electron: 2nFe = 2nSO2  

Xem lời giải

...