Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là


Câu 1600 Vận dụng

Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mC2H5NH2 + mHCl

Xem lời giải

...