Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là


Câu 1604 Vận dụng

Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng, thu được 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm N2, N2O và dung dịch chứa 8m gam muối. Tỉ khối của X so với H2 bằng 18. Giá trị của m là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+) Nhận thấy ${{\bar{M}}_{X}}=\frac{{{M}_{{{N}_{2}}}}+{{M}_{{{N}_{2}}O}}}{2}=\frac{28+44}{2}=36=>\text{ }{{n}_{N2}}=\text{ }{{n}_{N2O}}~0,12\text{ }mol$

+) ${{m}_{Al{{(N{{O}_{3}})}_{3}}}}=213.\frac{m}{27}\,\,=7,89m\,\,<\,\,8m$ => trong muối có NH4NO3

+) Bảo toàn e: 3nAl = 10nN2 + 8nN2O + 8nNH4NO3  

+) Khối lượng muối tạo thành : mmuối = mAl(NO3)3 + mNH4NO3

Xem lời giải

...