Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là


Câu 1608 Vận dụng

Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Gọi công thức phân tử trung bình của 2 amin là \(\bar RN{H_2}\)

+) Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = mmuối amin

+) Vì amin đơn chức nên namin = nHCl

\(\to {\bar M_{\bar RN{H_2}}} = \dfrac{{0,76}}{{0,02}} = 38\,\, \to \,\,\bar R = 22\) → có 1 amin là CH3NH2

+) Vì số mol 2 amin bằng nhau => nCH3NH2 = 0,01 mol

Xem lời giải

...