Để phản ứng hết với 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Câu 1613 Vận dụng

Để phản ứng hết với 400 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,5M và FeCl3 0,8M cần bao nhiêu gam hỗn hợp gồm metylamin và etylamin có tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Gọi công thức chung của metylamin và etylamin là RNH2

RNH2 + HCl → RNH3Cl

3RNH2 + FeCl3 + 3H2O $\xrightarrow{{}}$ Fe(OH)3 + 3RNH3Cl

=> nRNH2 cần dùng =  0,2 + 0,96 = 1,16 mol => m = 1,16.2.17,25 = 40,02 gam

Xem lời giải

...