Giải pháp thực tế nào sau đây không hợp lí ?


Câu 1619 Vận dụng

Giải pháp thực tế nào sau đây không hợp lí ?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...