Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp


Câu 1627 Nhận biết

Để tạo thành thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas), người ta tiến hành trùng hợp


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...