Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ


Câu 1631 Nhận biết

Tơ capron (nilon-6) được trùng hợp từ


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...