Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là :


Câu 1633 Nhận biết

Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là :


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...