Trong pin điện hóa Cu-Ag tại điện cực đồng xảy ra quá trình:


Câu 1640 Nhận biết

Trong pin điện hóa Cu-Ag tại điện cực đồng xảy ra quá trình:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

xem lại lí thuyết dãy điện hóa của kim loại

Xem lời giải

...