Phát biểu không chính xác khi nói về đặc điểm của quần thể ngẫu phối:


Câu 1645 Thông hiểu

Phát biểu không chính xác khi nói về đặc điểm của quần thể ngẫu phối:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...