Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó


Câu 1647 Nhận biết

Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể là trạng thái mà trong đó


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...