Cho suất điện động của các pin  điện hóa: Eo(Fe-Cu) = 0,78V;   Eo(Cu-Ag) = 0,46V. Suất điện động của pin Fe - Ag là:


Câu 1652 Thông hiểu

Cho suất điện động của các pin  điện hóa: Eo(Fe-Cu) = 0,78V;   Eo(Cu-Ag) = 0,46V. Suất điện động của pin Fe - Ag là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức tính suất điện động của pin : Eopin = Eo(+) – Eo(-)

Xem lời giải

...