Phân tích số 18  thành thừa số nguyên tố:


Câu 16530 Nhận biết

Phân tích số $18$  thành thừa số nguyên tố:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Phân tích số ra thành số nguyên tố.

Xem lời giải

...