Cho sơ đồ phản ứng : Xenlulozơ->[((H^ + ))](( + (H_2)O)) A->((men)) B ->[(((500)^o)C)]((ZnO, , ,MgO)) D ->(((t^o),p, , ,xt)) E Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :


Câu 1656 Vận dụng

Cho sơ đồ phản ứng :

Xenlulozơ$\xrightarrow[{{H^ + }}]{{ + {H_2}O}}$ A$\xrightarrow{{men}}$ B $\xrightarrow[{{{500}^o}C}]{{ZnO,\,\,MgO}}$ D $\xrightarrow{{{t^o},p,\,\,xt}}$ E

Chất E trong sơ đồ phản ứng trên là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...