Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là :


Câu 1660 Nhận biết

Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là :


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...